Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000, przekazuję Państwu następujące informacje:

CZĘŚĆ I

Postanowienia ogólne

Jakiej strony internetowej dotyczy Polityka?

Postanowienia zawarte w Polityce dotyczą strony mieszczącej się pod adresem: www.pixelheart.pl

 1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Klimek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

  Rodzinna Fotografia Reportażowa Łukasz Klimek
  Osiedle Bohaterów Września 4/18 31-620 Kraków
  NIP: 6782971671

  Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty, z którymi stale współpracujemy w celu zapewnienia Panu/Pani jak najlepszego dostępu do naszych usług.

 2. Jakie dane osobowe będą przetwarzane?

  W ramach umów, jakie zawiera Pan/Pani z nami przetwarzamy dane osobowe, które dobrowolnie zostają nam przekazane. Dane które będziemy przetwarzać na podstawie Pana/Pani zgody to dane zwykłe: imię, nazwisko, data urodzenia, numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres email, wizerunek na zdjęciach oraz wszelkie inne dane, które zostały przez Państwa podane dla celów świadczonych usług.

 3. Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych?

  Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest dla nas niezbędne w celu realizacji warunków umów, które zawiera Pan/Pani z nami oraz w celu świadczonych usług, w tym w związku z koniecznością prowadzenia dokumentacji, a także z realizacji przepisów prawa. W pozostałych przypadkach Pana/Pani dane służą nam do lepszego dopasowania naszych usług do Pańskich potrzeb, jak również do bieżącego informowania Pana/Pani o naszych usługach lub odpowiadania na Pańskie pytania.

 4. Jakie ma Pani/Pana uprawnienia w związku z danymi?

  Pana/Pani dane osobowe są u nas całkowicie bezpieczne. Jednakże ma Pana/Pani prawo do wglądu do swoich danych, ich zmiany, sprostowania oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania.

 5. Kto, oprócz nas, będzie mógł przetwarzać Pani/Pana dane?

  Pana/Pani dane będą mogły być przetwarzane również przez podmioty, z którymi współpracujemy, np. w ramach obsługi księgowej, obsługi prawnej lub obsługi strony internetowej. Możliwe jest również, iż przekażemy Pana/Pani dane osobowe organom państwowym – jeśli wystąpią ze stosownym żądaniem i poprą je odpowiednią podstawą prawną.

 6. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pani/Pana dane?

  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, m.in. RODO. Będą one również przetwarzane na podstawie zawartej z nami umowy o usługę. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych w celach innych niż realizacja postanowień umowy, czyli np. w celach marketingowych, jest udzielenie przez Pana/Pani dobrowolnej zgody, którą może Pana/Pani w każdej chwili odwołać. W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

 7. Jaki jest czas przechowywania Pani/Pana danych osobowych?

  Pana/Pani dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane lub dla których są przetwarzane, w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle przepisów dotyczących archiwizacji, dochodzenia roszczeń lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 8. Jakie ma Pani/Pana prawa wynikające z przetwarzania danych osobowych?

  Prawa, które Pana/Pani przysługują to m.in. prawo do dostępu do swoich danych, prawo do aktualizacji swoich danych, prawo do wycofania zgody skutkującym usunięciu swoich danych po ustaniu roszczeń, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych, prawo do przeniesienia swoich danych w celu przekazania innemu administratorowi danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych.

 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Proszę o zaznaczenie poniższej zgody, jeśli zgadza się Pan/Pani na to, abyśmy przetwarzali Pańskie dane osobowe w celach świadczonych przez nas usług, w celach marketingowych, statystycznych i archiwalnych w ramach korzystania przez Pana/Panią z naszych Usług lub podejmowania Współpracy, zgoda jest całkowicie dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.

 10. Kontakt w sprawach dot. przetwarzania danych osobowych

  W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych można kontaktować się z Administratorem korespondencyjnie na adres Retoryka 21/13, 31-108 Kraków lub poprzez e-mail: klimekphoto@gmail.com

CZĘŚĆ II

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

 1. W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

  Twoje dane osobowe podane w zapytaniu będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

 2. Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

  Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

 3. Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

  Twoje dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, firmom księgowym, dostawcom i serwisantom usług IT.

 4. Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

  Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania.

 5. Czy muszę podać moje dane?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE ZGODZIŁY SIĘ NA OTRZYMYWANIE NEWSLETTERA

 1. W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera.

 2. Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO).

 3. Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców firmom świadczącym usługi mailingowe, dostawcom i serwisantom usług IT.

 4. Kiedy mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

  W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 5. Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

  Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

 6. Czy muszę podać moje dane?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak bez podania tych danych nie będzie można wysyłać do Ciebie newslettera.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA OSÓB KOMENTUJĄCYCH WPISY NA BLOGU

 1. W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia komentarza na blogu.

 2. Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na weryfikacji kto umieszcza komentarze na blogu.

 3. Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

  Twoje dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. dostawcom i serwisantom usług IT.

 4. Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 5. Czy muszę podać moje dane?

  Podanie danych osobowych jest warunkiem umieszczenia komentarza na blogu. Jesteś zobowiązany do podania danych osobowych, ponieważ bez nie możemy umieścić komentarza na blogu.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych przez Rodzinna Fotografia Reportażowa Łukasz Klimek, Osiedle Bohaterów Września 4/18 31-620 Kraków, NIP: 6782971671, REGON: 382498113

Tym samym:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb związanych ze świadczeniem usług i dokonywania rozliczeń z tego tytułu, a także prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji przez Rodzinna Fotografia Reportażowa Łukasz Klimek z siedzibą w Osiedle Bohaterów Września 4/18 31-620 Kraków,

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych teleadresowych dla celów związanych z potwierdzaniem i odwoływaniem sesji zdjęciowych za pośrednictwem systemu telefonicznego i SMS.

Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej wycofania. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Rodzinna Fotografia Reportażowa Łukasz Klimek o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania.